فروشگاه فایل

فروشگاه فایل از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

کارگاه گشت درمانی


در این کارگاه، هدف اصلی این نوع درمان، موانع بر سر راه فرد و نیازها بررسی می شود. همچنین فرایند درمان نیز شرح داده شده است. ...برچسب ها : کارگاه گشت درمانی - گشت درمانی ,کارگاه گشت ,کارگاه گشت درمانی
کارگاه گشت درمانی گشت درمانی ,کارگاه گشت ,کارگاه گشت درمانی
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
طرح تولید های از بین برنده ی بو های نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری


ﺣﺲ ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺲﻫﺎیی دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج است.اﯾﻦ ﺣﺲ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ دارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﻮﻧﺪ زﯾﺒﺎی اﯾﻦ ﺣﺲ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﮔﺎزﻫﺎﺳﺖ.فایل pdf به صورت زیپ شده در 41 صفحه.  طرح تولید های از بین برنده ی بوهای نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری ...

برچسب ها : طرح تولید های از بین برنده ی بو های نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری - محیط شهری ,تولید
طرح تولید های از بین برنده ی بو های نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری محیط شهری ,تولید
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
مدیریت استراتژیک منابع انسانی


          چکیده : از آنجا که منابع انسانی با ارزش ترین عامل تولید و مهمترین سرمایه و منبع اصلی مزیت رقابتی و ایجاد کننده قابلیتهای اساسی هر سازمانی به شمار می آید، یکی از مؤثرترین راههای دستی به مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدتر کارکنان سازمان ها و اداره امور آنان است. مدیریت استراتژیک منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را درهم آمیزد تا افراد، گروهها و سازمانها به شیوه ای اثربخش رشد ...

برچسب ها : مدیریت استراتژیک منابع انسانی - انسانی ,منابع ,استراتژیک ,مدیریت ,منابع انسانی ,استراتژیک منابع ,مدیریت استراتژیک ,مزیت رقابتی ,استراتژیک منابع انسانی ,مدیریت استراتژیک منا
مدیریت استراتژیک منابع انسانی انسانی ,منابع ,استراتژیک ,مدیریت ,منابع انسانی ,استراتژیک منابع ,مدیریت استراتژیک ,مزیت رقابتی ,استراتژیک منابع انسانی ,مدیریت استراتژیک منا
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
پاو وینت آشنائی با مدل ها و کاربرد های بودجه بندی نوین


پاو وینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین 45اسلاید بخش اول •جایگاه بودجه در سیستم حسابداری مدیریت •ضرورت واهمیت بودجه بندی درشرکتها وسازمانها •تحلیل حساسیت دربودجه بندی •گزارشگری عملکردبودجه وسنجش مسئولیت •بودجه بندی برمبنای عملکرد (بودجه عملیاتی) بخش دوم نقدبودجه بندی سنتی شیوه های نوین بودجه بندی سازوکارهای یهره برداری مطلوب ازنظام بودجه بندی معرفی مدل اداره بنگاه بدون استفاده ازبودجه (   شرایط نوین ب و کار •رقابت در پ ...

برچسب ها : پاو وینت آشنائی با مدل ها و کاربرد های بودجه بندی نوین - بندی ,بودجه ,نوین ,آشنائی ,پاو وینت ,بودجه بندی ,پاو وینت آشنائی ,بندی نوین ,وکاربردهای بودجه
پاو وینت آشنائی با مدل ها و کاربرد های بودجه بندی نوین بندی ,بودجه ,نوین ,آشنائی ,پاو وینت ,بودجه بندی ,پاو وینت آشنائی ,بندی نوین ,وکاربردهای بودجه
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
پاپو وینت آماده روش های نوری برای شناسایی مواد


این محصول حاوی 70 اسلاید آموزشی روش های نوری برای شناسایی مواد می باشد. ...

برچسب ها : پاپو وینت آماده روش های نوری برای شناسایی مواد - مواد ,شناسایی ,نوری ,شناسایی مواد ,برای شناسایی ,نوری برای ,پاپو وینت آماده
پاپو وینت آماده روش های نوری برای شناسایی مواد مواد ,شناسایی ,نوری ,شناسایی مواد ,برای شناسایی ,نوری برای ,پاپو وینت آماده
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
کاربرد های فن آوری نانو در صنعت آب


پی دی اف ده صفحه ای سمینار سمنان در مورد کاربردهای فن آوری نانو در صنعت آب ومحیط زیست ...برچسب ها : کاربرد های فن آوری نانو در صنعت آب - صنعت ,نانو ,آوری ,آوری نانو
کاربرد های فن آوری نانو در صنعت آب صنعت ,نانو ,آوری ,آوری نانو
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
پاو وینت آماده روش میکروآنالیز پروب اتمی epma


این فایل حاوی 39 اسلاید آموزشی روش epma می باشد که اساس روش به همراه کاربردهای آن ذکر شده است. ...
برچسب ها : پاو وینت آماده روش میکروآنالیز پروب اتمی epma - epma ,اتمی epma ,پروب اتمی ,میکروآنالیز پروب ,پاو وینت آماده
پاو وینت آماده روش میکروآنالیز پروب اتمی epma epma ,اتمی epma ,پروب اتمی ,میکروآنالیز پروب ,پاو وینت آماده
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
پاو وینت استاندارد های فیزیکی مکانهای آموزشی


پاو وینت استانداردهای فیزیکی مکانهای آموزشی 10 اسلاید         ...

برچسب ها : پاو وینت استاندارد های فیزیکی مکانهای آموزشی - آموزشی ,مکانهای ,فیزیکی ,پاو وینت , , پاو وینت ,مکانهای آموزشی ,فیزیکی مکانهای ,استانداردهای فیزیکی ,پاو وینت استانداردهای ,فیزیکی مکانهای آمو
پاو وینت استاندارد های فیزیکی مکانهای آموزشی آموزشی ,مکانهای ,فیزیکی ,پاو وینت , , پاو وینت ,مکانهای آموزشی ,فیزیکی مکانهای ,استانداردهای فیزیکی ,پاو وینت استانداردهای ,فیزیکی مکانهای آمو
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
مطالعات مدرسه ابت 5 کلاسه، راهنمایی 6 کلاسه، دبیرستان 6 کلاسه 93 اسلاید


پاو وینت مطالعات مدرسه ابت 5 کلاسه، راهنمایی 6 کلاسه، دبیرستان 6 کلاسه 93 اسلاید ...

برچسب ها : مطالعات مدرسه ابت 5 کلاسه، راهنمایی 6 کلاسه، دبیرستان 6 کلاسه 93 اسلاید - کلاسه، ,کلاسه، دبیرستان ,کلاسه، راهنمایی ,مدرسه ابت ,مطالعات مدرسه ,مطالعات مدرسه ابت
مطالعات مدرسه ابت 5 کلاسه، راهنمایی 6 کلاسه، دبیرستان 6 کلاسه 93 اسلاید کلاسه، ,کلاسه، دبیرستان ,کلاسه، راهنمایی ,مدرسه ابت ,مطالعات مدرسه ,مطالعات مدرسه ابت
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
جزوه و پاو وینت درس روش های تولید علم وصنعت ایران


جزوه حاضر شامل (جندین فایل pdf, powerpoint )مباحث تدریس شده درس روش های تولید دوره کارشناسی علم وصنعت و مشتمل بر مباحث زیر است: -تولید وانواع روش های آن -ماشین ابزار -ریخته گری -خواص مواد پلاستیک -تزریق و شکل دهی  و.... ...


برچسب ها : جزوه و پاو وینت درس روش های تولید علم وصنعت ایران - تولید ,وصنعت , ,جزوه ,وصنعت ایران ,تولید
جزوه و پاو وینت درس روش های تولید علم وصنعت ایران تولید ,وصنعت , ,جزوه ,وصنعت ایران ,تولید
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
چک لیست تمام دروس پایه پنجم


چک لیست تمام دروس پایه پنجم چک لیست مربوط به اه جزیی و درس به درس تمام دروس پایه ی پنجم ابت شامل چک لیست های درسی قرآن - بخوانیم - بنویسیم - ریاضی - علوم - اجتماعی - هدیه های آسمانی - هنر - تربیت بدنی   مطابق با آ ین تغییرات کتب درسی با سربرگ خالی کلمات کلیدی: چک لیست تمام دروس پایه پنجم چک لیست علوم پنجم جدید چک لیست علوم پنجم 96 چک لیست علوم پنجم 96 چک لیست مطالعات پنجم چک لیست دروس پایه ششم ابت چک لیست پایه پنجم جدید الیف چک لیست هدیه های آسمان پایه پ ...

برچسب ها : چک لیست تمام دروس پایه پنجم - لیست ,پنجم ,پایه ,دروس ,تمام ,علوم ,دروس پایه ,پایه پنجم ,تمام دروس ,لیست تمام ,علوم پنجم
چک لیست تمام دروس پایه پنجم لیست ,پنجم ,پایه ,دروس ,تمام ,علوم ,دروس پایه ,پایه پنجم ,تمام دروس ,لیست تمام ,علوم پنجم
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه


علاقمند دانش آموزان به درس و مدرسه بوسیله بانشاط سازی برنامه صبحگاهی مدرسه گرد اوری شده در 24 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش فهرست: چکیده 3 مقدمه (بیان مساله و طرح موضوع ) 4 بیان مسئله. 5 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6 توصیف وضع موجود. 8 اه گزارش تخصصی : 9 هدف اختصاصی : 9 اه جزئی : 10 مقایسه با شاخص : 10 جمع آوری اطلاعات... 10 جمع آوری اطلاعات و ارائه ی راه حل های پیشنهادی: 11 انتخاب و اجرای راه حل: 12 اهمیت برنامه ریزی مراسم صبحگاه: 12 ارزشی : 14 ارزی ب ...

برچسب ها : گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه - مدرسه ,تخصصی ,گزارش ,گزارش تخصصی ,آوری اطلاعات ,تخصصی مدیر ,معاون مدرسه
گزارش تخصصی مدیر و معاون مدرسه مدرسه ,تخصصی ,گزارش ,گزارش تخصصی ,آوری اطلاعات ,تخصصی مدیر ,معاون مدرسه
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه


گرد اوری شده در 14 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش فهرست چکیده:. 2 مقدمه:. 3 2 - ایجاد ارتباط بین کارکنان و چشم‌انداز. 7 3 - ایجاد فرهنگ شجاعت و ریسک‌پذیری.. 8 4 - تشویق متناسب.. 8 5 -قدردانی فراوان.. 9 استانداردهای بهداشتی تو مدارس... 10 تهویه در سرویس‌های بهداشتی.. 10 استانداردهای بهداشتی دست‌شویی مدارس... 11 خصوصیات یک بوفه استاندارد چیست؟. 11 نتیجه :. 13 منابع:. 14     چکیده: سرایدار عنصری است که همواره در مدرسه حضور دارد و اهمیت ...

برچسب ها : گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه - بهداشتی ,مدرسه ,استانداردهای بهداشتی ,خدمتگزار مدرسه ,ویژه خدمتگزار ,گزارشی ویژه ,ویژه خدمتگزار مدرسه
گزارشی ویژه خدمتگزار مدرسه بهداشتی ,مدرسه ,استانداردهای بهداشتی ,خدمتگزار مدرسه ,ویژه خدمتگزار ,گزارشی ویژه ,ویژه خدمتگزار مدرسه
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه


را ارهای عملی در زمینه – قرآن و راهبردهای پرورشی در مدرسه گرد اوری شده در 24 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش فهرست مطالب چکیده : 5 نکات کلیدی : 5 مقد مه : 6 بیان مسئله : 8 تعریف اصطلاحات : 8 : 8 جماعت : 9 عوامل تاثیر گذار بر روی دانش آموزان برای ترغیب و شرکت در جماعت مدرسه : 9 الف) مسجد. 9 مسجد مدرسه و محله. 10 1 .فضای مناسب و ظواهر خوب آن (احداث و زیباسازی مساجد و خانه ها) 10 2 .نظافت و پاکیزگی مسجد مدرسه. 11 .3 وسایل صوت ...

برچسب ها : گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه - مدرسه , ,مسجد ,پرورشی , جماعت ,مسجد مدرسه ,پرورشی مدرسه ,معاون پرورشی ,تخصصی مربی ,معاون پرورشی مدرسه
گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه مدرسه , ,مسجد ,پرورشی , جماعت ,مسجد مدرسه ,پرورشی مدرسه ,معاون پرورشی ,تخصصی مربی ,معاون پرورشی مدرسه
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران


کاهش گستاخی برخی از دانش آموز در برابر معلم  با روش های مناسب گرد آوری شده در 14 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش فهرست مطالب مقدمه ( بیان و طرح موضوع ) 3 ” در حال حاضر بی انضباطی به عنوان مشکل  درجه اول مدارس در آمده است .” 3 اه گزارش تخصصی : 4 هدف اصلی : 4 اه جزئی : 4 مقایسه با شاخص : 4 جمع آوری اطلاعات... 4 خلاصه یافته های اولیه. 5 مطالعه مقالات... 6 علل و انگیزه ‌های ناسازگاری فرزندان.. 6 با یک جمع بندی روی ج فوق به نتایج زیر دست می ...

برچسب ها : گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران - تخصصی ,گزارش ,گزارش تخصصی ,تخصصی آموزگاران ,گزارش تخصصی آموزگاران
گزارش تخصصی آموزگاران و دبیران تخصصی ,گزارش ,گزارش تخصصی ,تخصصی آموزگاران ,گزارش تخصصی آموزگاران
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت


علاقمند دانش آموزان به درس ریاضی و فعالیت های عملکردی مثل ج ضرب با را ارهای خلاقانه گرد آوری شده در 25 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش فهرست مطالب مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع ) 4 اه گزارش تخصصی : 6 هدف اصلی.. 6 اه جزئی : 6 بیان مسأله. 6 ارزی از وضع موجود. 7 جمع آوری اطلاعات راجع به مشکل.. 7 الف. شاخص‌های کیفی وضع موجود. 7 ب. شاخص‌های کمّی وضع موجود. 9 موانع موجود در بی علاقگی دانش آموزان به ریاضی.. 9 پیشینه مشکل در پژوهش ها 11 الف. مص ...

برچسب ها : گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت - موجود ,تخصصی ,گزارش ,گزارش تخصصی ,دانش آموزان ,تخصصی آموزگار ,گزارش تخصصی آموزگار
گزارش تخصصی آموزگار سوم ابت موجود ,تخصصی ,گزارش ,گزارش تخصصی ,دانش آموزان ,تخصصی آموزگار ,گزارش تخصصی آموزگار
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
نرم افزار مهد کودک در خانه(مهدکودک کامل)


یکی از بهترین و پرفروش ترین نرم افزار های اموزش کودکان. اگر میخواهید دلبندتان از همین حالا ریاضی و حروف و... یاد بگیرد پس حتما این نرم افزار رو کنید. این نرم افزار در دیگر سایت های با فروش بالا ارضه می گردد.ولی ما این نرم افزار را با قیمت بسیار شگفت انگیر قرار دادیم. ویژگی های نرم افزار :1⃣ طراحی آموزش ها و بازی ها توسط معلمان پایه دبستان براساس اصول کتاب درسی2⃣ ۳۶ بازی جذاب در کنار آموزش های متنوع اعداد3⃣ همراهی شخصیت کارتونی معروف ( گلدونه) با کودک در تمامی مراحل بازی و آموزش4⃣ گر ...

برچسب ها : نرم افزار مهد کودک در خانه(مهدکودک کامل) - افزار ,بازی ,کودک ,مهدکودک کامل ,خانه مهدکودک
نرم افزار مهد کودک در خانه(مهدکودک کامل) افزار ,بازی ,کودک ,مهدکودک کامل ,خانه مهدکودک
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
پاو وینت fluid mechanics1 (ماشین سیالات)


این فایل حاوی مطالعه fluid mechanics1 (ماشین سیالات) می باشد که به صورت فرمت powerpoint در 245 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.       فهرستتعریف سی وزیع سرعت در جریان آراممعادلات تغییر در سیستم های هم دماbernoulli’s equationجریان درهم   تصویر محیط برنامه ...

برچسب ها : پاو وینت fluid mechanics1 (ماشین سیالات) - سیالات ,ماشین ,mechanics1 ,fluid ,ماشین سیالات ,mechanics1 ماشین ,fluid mechanics1 ,پاو وینت fluid ,mechanics1 ماشین سیالات ,fluid mechanics1 ماشین ,پاو وینت fluid mechanics1
پاو وینت fluid mechanics1 (ماشین سیالات) سیالات ,ماشین ,mechanics1 ,fluid ,ماشین سیالات ,mechanics1 ماشین ,fluid mechanics1 ,پاو وینت fluid ,mechanics1 ماشین سیالات ,fluid mechanics1 ماشین ,پاو وینت fluid mechanics1
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
کارنمای فرهنگیان (پروژه)


    پروژه تربیت معلم به صورت word     فرهنگیان باهنراصفهان عنوان کارنمای معلمی (واقعیت) گروه اموزشی علوم انسانی راهنما جناب آقای  دانشجو زمستان 1395                               فرم تاییدیه راهنما و تعهد دانشجومعلم این گزارش حاصل تلاش و تجارب ب‌شده آقای/ خانم  .....  در طول دورۀ کارشناسی رشته .....   بوده و&n ...


برچسب ها : کارنمای فرهنگیان (پروژه) - فرهنگیان , ,کارنمای , فرهنگیان , راهنما ,فرهنگیان پروژه ,کارنمای , فرهنگیان پروژه ,کارنمای فرهنگیان
کارنمای فرهنگیان (پروژه) فرهنگیان , ,کارنمای , فرهنگیان , راهنما ,فرهنگیان پروژه ,کارنمای , فرهنگیان پروژه ,کارنمای فرهنگیان
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
پاو وینت سمینار خوردگی


این فایل حاوی مطالعه سمینار خوردگی می باشد که به صورت فرمت powerpoint در 27 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه یداری و نمایید.       فهرستبهبود خواص ضد خوردگی پوشش آلی غنی از روی با وارد ذرات روی با سطح اصلاح شدهارائه نتایجمراجع   تصویر محیط برنامه ...

برچسب ها : پاو وینت سمینار خوردگی - خوردگی ,سمینار ,سمینار خوردگی ,پاو وینت سمینار ,پاو وینت سمینار خوردگی
پاو وینت سمینار خوردگی خوردگی ,سمینار ,سمینار خوردگی ,پاو وینت سمینار ,پاو وینت سمینار خوردگی
عنوان وبلاگ : فروشگاه فایل
منبع :
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
وبلاگ یاب اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات وبلاگ یاب هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © weblogyab 2016-2017 Run in 0.966 seconds
RSS