ای از بهشت جزوی و از رحمت آیتی حق را به روزگار تو با ما عنایتی سعدی نشسته شعر برایت سروده است آقاگل قشنگ، سعید کرامتی محصول مشترک من و سعدی از آقای جمشیدی آقای گلی بس که زدی هردم گل در چالش و جنجال نماد بلبل بس حذف نمودند تو را آقایان   دهه ی شصت پدیدار نمود آقاگل از آقا فرهاد لحن داود، دمْ ... ا، روی یوسف وار داشت یک دست جام باده و دستی پر از اشعار داشت حافظی روزی بدیدم به کف \#آقاگل  بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت از جناب محبوبی گاهی تو سعیدی

درخواست حذف این مطلب